Wszystko o Nowej Maturze :: Prawa i obowiązki Nowej Matury :: Język Polski :: Egzamin ustny z języka polskiego

 

Język polski na Nowej Maturze.

 

Matura z języka polskiego składa się z dwóch części:

- egzaminu ustnego wewnętrznnegoobowiązkowego

- egzamin pisemnego zewnętrznego:
         Podstawowowego - obowiązkowkowego

         Rozszerzony - nieobowiązkowego

Matura ustna z języka polskiego jest pierwszym egzmaniem. Najpierw rozpoczynacie ustnymi przed komisją wewnętrzną, złożoną z nauczycieli z Waszej szkoły. Zdajecie go na jednym poziomie.

Wybór tematu

Już we wrześniu zapoznacie się ze „szkolnym zestawem tematów do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego”. Z przedstawionych tematów wybieracie jeden. Temat możecie wybrać ten sam co kolega, aczkolwiek praca musi być samodzielna i opierać się na innych przykładach literaturowych. Możecie wybrać swój własny temat, przy czym musi on spełniać określone założenia. W tym celu należy skonsultować się z nauczycielem języka polskiego.

„Studiowanie” wybranego tematu

Po wybraniu tematu zbieracie jak najwięcej informacji. Do jego opracowania niezbędna będzie bibliografia.

Materiałów możecie szukać:

- w bibliotekach szkolnych

- w bibliotekach miejskich

- w internecie

- w czasopismach

Po zgromadzeniu materiału dokonujecie selekcji. Przygotowanie prezentacji musi być oparte na nie mniej niż czterech i nie więcej niż siedmiu pozycjach literaturowych.

Termin złożenia planu prezentacji

Najpóźniej na miesiąc przed egzaminem maturalnym musicie dostarczyć nauczycielowi zgromadzoną bibliografię oraz materiał pomocniczy (o ile taki będziecie wykorzystywali). W przypadku, gdy do prezentacji będziecie używać dodatkowych materiałów, np. slajdów, filmów, wywiadów, zdjęć uzgodnijcie z komisją warunki techniczne. Może bowiem okazać się, że szkoła nie dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym i wtedy musicie sami zaopatrzyć się w sprzęt potrzebny do prezentacji.

Na tydzień przed egzaminem dostarczacie ramowego planu prezentacji.

Egzamin – przebieg, zasady punktacji.

W pierwszej części egzaminu zaprezentujecie Wasz temat. Jest to czas przeznaczony dla Was. Żaden z członków komisji nie ma prawa przerwać Wam wypowiedzi. Czas przeznaczony na „obronę” tematu około 15 - 20 minut.

W czasie prezentacji możecie korzystać z własnego konspektu nieprzekraczającego jednej strony A4.

Wzór planu prezentacji

Imię i Nazwisko

TEMAT

I.             Literatura podmiotu

II.            Literatura przedmiotu

III.           Ramowy plan wypowiedzi

1.       Określenie problemu

2.       Kolejność prezentowanych argumentów (treści)

3.       Wnioski

IV.          Materiały pomocnicze

1.       …………………………….

2.       …………………………….

3.       …………………………… .

Podpis zdającego

Komisja w tej części będzie oceniać:

- przygotowanie do wystąpienia

- stronę merytoryczną wypowiedzi

- kompozycję wypowiedzi

- gospodarowanie czasem

- znajomość i zrozumienie tematu

- poprawne posługiwanie się językiem polskim

W drugiej części egzaminu ustnego będziecie odpowiadali na pytania komisji. Uwaga! Zadawane pytania muszą dotyczyć tematu, który przygotowaliście. Możecie otrzymać pytanie z literatury wykorzystanej w pracy. Czas trwania tej części egzaminu to około 10 minut. Oceniani będziecie z:

- sposobu formułowania odpowiedzi

- znajomości prezentowanej problematyki

- umiejętności obrony własnych poglądów, sądów

- poprawnego posługiwania się językiem polskim

Uwaga! Podczas  egzaminu w sali może znajdować się tylko jeden zdający.

Z egzaminu ustnego możecie uzyskać maksymalnie 20 punktów. Kryteria oceniania oraz skala punktów wygląda następująco: 

 

KRYTERIA OCENY

 

LICZBA PUNKTÓW

Prezentacja tematu.

max. 8 pkt. (6 pkt za zawartość merytoryczną; 2 pkt. za kompozycje)

Rozmowa z egzaminatorami - odpowiedzi

max. 4 pkt.

Język wypowiedzi podczas całego egzaminu

max. 8 pkt.

maksymalna liczba punktów z całego egzaminu

max. 20

Egzamin pisemny zewnętrzny

 Pisemna matura z języka polskiego składa się z dwóch poziomów:

- podstawowy – obowiązkowy i jednakowy dla wszystkich zdających

- rozszerzony – nieobowiązkowy

Poziom podstawowy

Matura pisemna z języka polskiego złożona będzie z jednego arkusz, który będzie sprawdzał:

1.        rozumienie czytanego tekstu

2.        umiejętność pisania własnego tekstu.

W części I sprawdzającej rozumienie czytanego tekstu będziecie na podstawie otrzymanego tekstu, jednakowego dla wszystkich, odpowiadać na pytania zawarte w teście.

Tekst służący sprawdzeniu waszych umiejętności czytania będzie:

- zawierał około 1200 słów

- publicystyczny lub popularnonaukowy

- napisany staranną polszczyzną

- współczesny

- nie obrażający uczuć i światopoglądu zdającego

 Pytania testowe do otrzymanego tekstu będą składały się z 12-16 pytań otwartych i/lub zamkniętych.

Część II sprawdzająca umiejętność pisania własnego tekstu zawierać będzie dwa tematy - do wyboru jeden. Na podstawie wybranego tematu piszecie wypracowanie. Tekst (wiersz) lub fragment tekstu (proza, dramat), zawierający około 1000 słów, jest podstawą lub uzupełnieniem tematu. Temat wypracowania zawierać będzie polecenia typu: Zanalizuj, Zinterpretuj, Wyjaśnij, Porównaj, Skomentuj, Wyraź opinię o problemie zawartym w utworze lub jego fragmencie, scharakteryzowania bohatera i jego kreacji, języka utworu, prądu, zjawiska typowego dla danej epoki.

Matura pisemna na tym poziome zobowiązuje Was do odczytania tekstu na poziomie idei, czyli wykazania zrozumienia utworu. Wypracowanie winno zawierać około 250 słów tj. 2-3 strony rękopisu. Piszecie wypracowanie na otrzymanym arkuszu. Nie możecie korzystać ze swoich kartek. W czasie egzaminu macie dostęp do słownika ortograficznego i poprawnej polszczyzny.

Całkowity czas przeznaczony na maturę pisemną z języka polskiego na poziomie podstawowym wynosi 170 minut.

         Kryteria oceniania części pisemnej na poziomie podstawowym z języka polskiego

Z części pierwszej możecie otrzymać maksymalnie 20 punktów. Liczba punktów za każde pytanie testowe jest umieszczona w arkuszu maturalnym przy każdym pytaniu.

W część II  za wypracowanie ustalono następujące kryteria oceny: 

waga kryteriów

maksymalna liczba punktów

% uzyskanych punktów

rozwinięcie tematu

25

50

kompozycja

5

10

styl

5

10

język

15

30

razem

50 punktów

100 %

 

 Za szczególne walory pracy, tj. oryginalność rozwinięcia tematu, kompozycji, stylu lub języka możecie otrzymać dodatkowe 4 punkty. Łączna liczba punktów nie może jednak przekraczać 50 pkt.

W przypadku, gdy praca będzie krótsza niż 250 znaków  ocenieni będziecie tylko za rozwinięcie tematu. Natomiast pozostałe kryteria nie będą brane pod uwagę.

Całkowita liczba punktów, jaką otrzymacie za pisemną maturę na poziomie podstawowym wynosi 70 punktów (20 rozumienie czytanego tekstu + 50 umiejętność pisania własnego tekstu).

Zdaliście egzamin pisemny z języka polskiego jeżeli uzyskaliście co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

Poziom rozszerzony

Integralną częścią poziomu rozszerzonego jest arkusz z I poziomu podstawowego. Poziom rozszerzony tak samo jak poziom podstawowy sprawdza umiejętność pisania własnego tekstu.

W poziomie rozszerzonym pisemnej matury z język polskiego otrzymujecie do wyboru dwa tematy pracy. Zatem podobnie jak w poziomie podstawowym wybieracie jeden temat spośród dwóch znajdujących się w arkuszu. Na tym poziomie tematy redagowane są na podstawie jednego lub dwóch tekstów, lub fragmentów tekstów.

W tej części egzaminu dojrzałości oczekuje się od Was nie tylko odczytania tekstu na poziomie idei (zrozumienia), tak jak w części podstawowej, ale i organizacji. Dlatego też w tej części musicie umieć odpowiedzieć na pytania: ”co?” zostało ukazane w utworze: „jak?” tekst został napisany, porównać tekst z innymi dziedzinami sztuki, wyrazić własną opinię, przeanalizować język tekstu, polemizować z poglądem wyrażonym w tekście.

Wypracowanie winno zawierać około 250 słów tj. 2-3 strony rękopisu. Piszecie wypracowanie na otrzymanym arkuszu.

Tak samo jak w części podstawowej korzystacie ze słownika ortograficznego i poprawnej polszczyzny.

Czas przeznaczony na maturę pisemną z języka polskiego na poziomie rozszerzonym wynosi 170 minut.

Kryteria oceniania części pisemnej na podstawie rozszerzonym z języka polskiego

Otrzymujecie najwięcej punktów za rozwinięcie tematu, maksymalnie 40 punktów. Rozkład punktów wygląda następująco: 

waga kryteriów

maksymalna liczba punktów

% uzyskanych punktów

rozwinięcie tematu

22

55

kompozycja

3

7,5

styl

3

7,5

język

12

30

razem

40 punktów

100 %

Za szczególne walory pracy, tj. oryginalność rozwinięcia tematu, kompozycji, stylu lub języka zdający może otrzymać dodatkowe 4 punkty. Łączna liczba punktów nie może jednak przekraczać 40 pkt.

W przypadku, gdy praca będzie krótsza niż 250 znaków  ocenieni będziecie tylko za rozwinięcie tematu. Natomiast pozostałe kryteria nie będą brane pod uwagę

 

Created & Hosted by Star-Net